Brochures

Handreiking vervoer naar jeugd-ggz
Het vervoer van cliënten van en naar behandellocaties maakt onderdeel uit van de jeugdhulpplicht. Gemeenten kunnen dit naar eigen inzicht organiseren. In de inkoopafspraken met ggz- instellingen1 is deze component meestal nog niet meegenomen. Hierdoor ontstaan soms acute vervoersproblemen waar de gemeente al improviserend een oplossing voor moet vinden.
Klik hier voor de handreiking.

Het keukentafelgesprek
Deze brochure gaat over het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat je voert op het moment dat je ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen wonen en wilt meedoen in de samenleving. Om een keukentafelgesprek te kunnen voeren, moet je zelf een melding hebben gedaan bij de gemeente. Nadat je een melding hebt ge- daan, neemt de gemeente contact met je op voor een keukentafelgesprek. Het kan ook zijn dat de gemeente uit zichzelf contact met je opneemt voor een keukentafelgesprek. Bijvoor- beeld omdat iemand een melding heeft gedaan voor jou (bijvoorbeeld een naaste, of de huisarts). Of omdat je indicatie binnenkort verloopt, en de gemeente graag een herindicatie wil doen.
Klik hier voor de brochure.

Autismevriendelijk wonen
De werkgroep Wonen van PAS heeft een brochure samengesteld om aandacht te vragen voor de woonproblematiek waar veel volwassenen met autisme mee te maken hebben. De brochure heeft als titel Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme: een vergeten groep op de woningmarkt?
Website: www.pasnederland.nl
Brochure

Informatiekaart beschermd wonen VNG
Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening (huidige ZZP GGZ categorie C). Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een bescher- mende woonomgeving centraal staat. Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan indien iemand er vanwege psychische problematiek niet in slaagt om zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. Tot nu toe wonen veel mensen die zich vanwege psychische problemen niet zelfstandig kunnen handhaven in regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW).
Klik hier voor de informatiekaart.