Jeugdzorg 2015

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Wat betekent dat voor mijn kind? Lees de veelgestelde vragen en de antwoorden.

Veranderingen
Wat verandert er vanaf 2015?
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het is de bedoeling dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en zo mogelijk dicht bij huis. Naast de jeugdzorg worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de WMO (ondersteuning en zorg aan burgers).

De volgende jeugdzorgtaken gaan over naar gemeenten:
– alle vormen van jeugdhulp: ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
– specialistische hulp zoals kinder- en jeugdpsychiatrie ( jeugdggz)
– hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking
– jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
– de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
– de uitvoering van de jeugdreclassering
– advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom wordt de jeugdzorg een taak van de gemeente?
Het doel is zorg te verbeteren en goedkoper te maken. Dat bereiken we doordat de jeugdzorgorganisaties meer samen gaan werken en vaker en eerder lichtere hulp bieden, waardoor zwaardere zorg minder vaak nodig is.

Wie verwijst vanaf 2015 mijn kind door naar een instelling?
huisarts
jeugdarts
medisch specialist
CJG of sociaal wijkteam gemeente

Wat verandert er in de zorg voor mijn kind?
Heeft u zorgen over uw kind, ga dan naar de huisarts. De huisarts of een andere verwijzer maakt dan een keuze:

Mijn kind heeft lichte psychische klachten:
U kunt terecht bij uw eigen huisartsenpraktijk en bij de praktijkondersteuner huisarts ggz (poh ggz). De praktijkondersteuner ondersteunt of adviseert uw huisarts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. De poh ggz biedt uw kind hulp bij (lichte) psychische en/of psychosociale problemen, maar uw huisarts blijft eindverantwoordelijk. Uw huisarts kan advies inwinnen bij een andere hulpverlener (bijvoorbeeld een psycholoog) of u een behandeling via internet aanbieden (internethulpverlening).

Mijn kind heeft eenvoudige problemen:
Uw kind heeft kortdurende geestelijke gezondheidszorg nodig en krijgt een verwijzing van uw huisarts naar een psychologenpraktijk of andere Basis GGZ aanbieder. In de praktijk bestaat de Basis GGZ vooral uit intensieve, maar korte psychologische behandeling.

Mijn kind heeft problemen die complexer zijn en die het dagelijkse functioneren in ernstige mate verstoren:
Uw kind wordt doorverwezen naar een specialist op gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie voor diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ). Het uitgangspunt is om passende zorg op de juiste plek aan te bieden, zoveel mogelijk thuis in het gezin.

Gevolgen voor u en uw kind
In 2015 verandert er voor uw kind niets. De gemeenten moeten de zorg blijven bieden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder tot maximaal 1 januari 2016.

Moet ik straks bij de gemeente langs als ik problemen heb met mijn kind?
Heeft uw kind problemen, ga dan eerst naar de huisarts of neem contact op met het wijkteam in uw buurt. Zij zorgen voor een verwijzing naar de juiste hulp.

Vergoedingen
Wie vergoedt de kosten?
Vanaf 2015 vergoedt de gemeente de zorgkosten. De gemeente verleent daarvoor een beschikking.

Kan het zijn dat ik delen van de behandeling wel vergoed krijg en andere delen niet?
Wanneer de gemeente een beschikking verleent, worden de kosten van de behandeling in principe vergoed. Om zeker te zijn van uw zaak kan het zinvol zijn contact op te nemen met uw gemeente om navraag te doen.

Worden de medicijnen van mijn kind nog vergoed?
Medicijnen die door een arts worden voorgeschreven voor een psychische stoornis worden in de regel vergoed door de zorgverzekering. De mogelijke eigen bijdrage voor medicijnen verandert niet.

Krijgt mijn kind nog hulp als het budget van de gemeente op is?
De gemeente heeft jeugdhulpplicht. De gemeente zorgt ervoor dat een kind de hulp krijgt die het nodig heeft.

Wat als mijn huisarts hulp nodig vindt maar de gemeente wil dit niet inkopen?
De gemeente heeft een zorgplicht voor een jongere en zal samen met u en uw huisarts moeten zoeken naar een oplossing. De huisarts is daarin bepalend.

Wat als ik van de ene gemeente naar de andere verhuis? Blijft mijn kind dan wel bij zijn hulpverlener?
Dat hangt ervan af of de nieuwe gemeente ook afspraken heeft met de zorginstelling waar uw kind onder behandeling is. Is dat niet zo dan zorgen de gemeente en de zorginstellingen samen voor een goede overdracht van de zorg.

Mijn kind wordt behandeld in een andere plaats. Door welke gemeente wordt de behandeling vergoed?
De gemeente waarin u en uw kind staan ingeschreven, vergoedt de behandeling van uw kind. Wel moet de gemeente dan een contract hebben met de betreffende zorginstelling. U kunt navragen bij de gemeente of ze een contract hebben.

Wat doet de gemeente voor u

Wat doet de gemeente aan ondersteuning?
In iedere gemeente werkt men met wijk- of sociale teams, of met CJG of op nog een andere manier (check hiervoor ook de gemeentesite). Er wordt ondersteuning en advies gegeven over welzijn, zorg, opvoeding, werk en bijstand. De teams bestaan uit medewerkers van verschillende hulpverleningsorganisaties. Als er specialistische psychiatrische hulp nodig is, zorgen de teams er samen met u voor dat dit geregeld wordt. Huisartsen of andere artsen kunnen ook direct naar Karakter verwijzen.

Wat moet ik voor 1 januari 2015 geregeld hebben om ervoor te zorgen dat ik hulp behoud?
Als uw kind al in zorg is, wordt deze zorg voortgezet in 2015 bij dezelfde zorginstelling. U ontvangt een verzoek van de zorginstelling om bepaalde gegevens over te dragen aan de gemeente.

Hoe zit het met de privacy van de gegevens van mijn kind?
De gemeente vraagt de zorginstelling om een eenmalige gegevensoverdracht. Gemeenten ontvangen niet de complete dossiers en/of medische gegevens maar slechts gegevens die ervoor moeten zorgen dat de zorg voortgezet kan worden. Dat zijn gegevens over het soort hulp dat uw kind krijgt, het begin en de verwachte einddatum van het hulptraject en de naam van de zorginstelling die de zorg geeft.

Bij welk gemeenteloket moet ik zijn?
De overheid startte in oktober een landelijke campagne waarbij wordt ingegaan op wat de transitie jeugdzorg betekent voor de burger. Per gemeente wordt er gecommuniceerd over hoe de toegang naar zorg geregeld is. In huis-aan-huis bladen, op billboards en andere media wordt informatie gegeven. Bij vragen of twijfel kunt u het beste contact zoeken met uw gemeente.

Welke mogelijkheden zijn er als een gemeente een hulpvraag afwijst?
Als de gemeente een aanvraag afwijst en geen beschikking verleent, kunnen ouders en kinderen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Bezwaar maken kan ook als ouders of kinderen vinden dat de gemeente geen passend aanbod heeft. De gemeente zelf is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Samen met het gezin wordt gezocht naar een alternatief aanbod dat wél passend is.

Hoe krijg ik via de gemeente de zorg die ik nodig heb voor mijn kind?
Gemeenten laten hun inwoners vóór 1 januari 2015 weten waar zij terecht kunnen voor jeugdhulp. Gemeenten organiseren vanaf 2015 jeugdhulp en laagdrempelige voorzieningen via wijkteams. Via de school, de huisarts, de jeugd (-schoolarts), maar ook via de sportverenigingen kunnen ouders vragen om in contact te komen met het sociaal wijkteam.

Meer informatie
www.karakter.com/over-karakter/voor-gemeenten.

Hier staat informatie over de transitie van de zorg naar de gemeenten en hoe Karakter en de gemeenten samenwerken.

http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/factsheet/Factsheet_Jeugdwet.pdf

www.dezorgverandertmee.nl
Op deze website staat een overzicht van de veranderingen in de zorg en een overzicht van relevante websites.

www.hoeverandertmijnzorg.nl.
Deze website is gericht op u en uw kind en wat er verandert voor u.

De overheid is de campagne gestart ‘Nederland verandert. De zorg verandert mee’. Op TV, dagbladen en huis-aan-huis bladen, is er veel aandacht voor de transitie van de zorg.

Tips
Veel gemeenten organiseren speciale bijeenkomsten om u te informeren over de veranderingen in de zorg. Check voor de juiste data de agenda van de gemeentesite. Check de site van uw gemeente voor gedetailleerde informatie over de aanpak van de gemeente.

Bron: www.karakter.com

Filmpje van RTVoost over de veranderende jeugdzorg:

Klik hier voor informatie over de jeugdzorg van Balans digitaal.

Klik hier voor informatie van de overheid over de jeugdzorg.

Klik hier voor informatie van Per Saldo.